HomesepPoliciessepLocationsep Events sepMerchandisesepContact Ussepkaratist head
karatist
AKG LogoACADEMY FOR KARATEGOJU RYU
About AKGRoju RyuTrainingTrainingChildren, Women and Men welcome!karatist leg

Roju Ryu

  Definition and Characteristic       History       Characteristics of Goju Ryu       Lineages       Katas       Terminology

Goju-Ryu Lineages

Ryu Ryuko (Xie Zhongxiang)
    |
    |
    |
Kanryo Higashionna
    |             |
    |             |
    |             |
Chojun Miyagi     |  
    |             |
    |             |
    |________Seiko Higa________
    |        (Shodokan)        |     
    |             |            |       
    |             |            | 
    |             |            |
    |________Seikichi Toguchi  | 
    |        (Shoreikan)       |    
    |             |            |
    |             |            |
    |_____________|_______Masanobu Shinjo
    |                     (Shobukan)
    |                  
    |__________________
    |                  | 
    |                  |
    |__Jitsuei Yogi____|__Gogen Yamaguchi
    |                  |  (Gojukai)
    |                  |
    |___Meitoku Yagi___|
    |   (Meibukan)
    |
    |___Ei'ichi Miyazato_______
    |    (Jundokan)            |
    |                          |
    |                          |
    |___An'ichi Miyagi______Morio Higaonna
    |                           (IOGKF)
    |
    |___Seiko Kina
    |   (Shinkokan)
    |
    |__Koshin Iha_____Koshun Iha
    |              |
    |              |
    |              |__Kosei Wakugawa
    |              |
    |              |
    |              |__Kenji Kaneshiro
    |              |
    |              |
    |              |__Masahide Matayoshi


 

 

© Academy for Karate 2009-18 All Rights Reserved